Marmara Kolonya Logo

KVKK

Marmara Kolonya


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli müşterilerimiz, özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı;

Kişisel Verileri Koruma Kanununda SENSO KOZMETİK ÜRÜN.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz.

Kanun kapsamında Veri İşleme; Kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler ;

Firmamızdan alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:

- 5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- 5/2 (c) maddesinde düzenlenen firmamız ile imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen firmamızın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

- 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla firmamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmesi için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın olması gerekmektedir.

 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ;

- Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında kamu kuruluşları ve yetkili kurumlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,

- Kurumun taşınır ve taşınmaz mal kaynakların güvenliğinin temini için Genel Müdürlüğümüz Fabrika Üretim Tesislerimiz ve Depolarımızda görüntülü kayıtların tutulması,

- Müşterilerimize ticari mal hizmet ürün satışı ve tedarikçi firmalarımızdan mal ve hizmet ürün alımı ile ilgili tüm iletişim operasyon ve lojistik işlemlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlarımız için İş Akdi ve yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi iş sağlığı güvenliği ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

- Ticari faaliyet içinde bulunduğumuz müşterilerimiz ve tedarikçi taşeron firmalarımız ile sözleşme imza ve teklif süreçlerinin yürütülmesi,

- Kurumca yapılan ödemeler tahsilatlar kambiyo senetleri alım ve teslim işlemlerinde tüm operasyon ve Muhasebe Finans kayıt süreçlerinin yürütülmesi,

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır ;

- Grup firmalarımız hissedarlarımız ve şirket yetkililerine,

- Şirketimiz Mali Müşavirlerine, Avukatlarımıza ve çalıştığımız Bankalarımıza,

- Bireysel Emeklilik Kuruluşlarına,

- Adli ve İdari makamlara hukuken yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimizin Yasal Mevzuat ve Hukuki Yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için kanunlar ve yönetmelikler kapsamında aktarılmaktadır.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız ;
KVKK Madde 11. Çerçevesinde Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili:

- Kişisel verilerinizin İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların işlenme amacına uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,

- Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kanunun 7.Maddedesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

- Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere KVKK -11 (c) ve (d) maddelerinde belirtilen koşullarda taleplerinizin bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz,

Veri sorumlusu olarak firmamıza yapmış olduğunuz başvurunuz talebin niteliğine göre en kısa sürede en geç 30 Gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kanun kapsamında başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallar üzerinden yapabilirsiniz;

KEP Adresimiz sensokozmetik@hs01.kep.tr

Web sayfamız sensokozmetik.com.tr üzerinde yer alan Başvuru Formu üzerinden

Yazılı olarak şahsen veya noter vasıtasıyla,

İadeli taahhütlü posta yolu ile bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda:

a) Adınız, soyadınız ve imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz telefon ve faks numaranız,

e) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.

 

İyi Günler Dileklerimizle,

SENSO KOZMETİK ÜRÜN.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ